ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය – Wyaggapajja Sutta – 2021-05-22

Dhamma Sermon organised by Leeds Buddhist Vihara, broadcast online on 2021-05-22. Most Ven. Pidiwille Piyatissa Maha Thero conducted the Dhamma Sermon.

ලීඩ්ස් බෞද්ධ විහාරය 2021-05-22 දිනයන්හී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා! මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය ලීඩ්ස් බෞද්ධ විහාරය සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත කර ලෝවාසී ධර්ම ශ්‍රවනලාහී පින්වතුන්හට නැවත ශ්‍රවනය කරන්නට සැලැස්වීම පමණි.

දේශකයාණන් වහන්සේ – අතිපූජ්‍ය පිදිවිල්ලේ පියතිස්ස නාහිමි