කර්මය පිළිබද දේශනය (Kamma) – 2019-10-05

Special Dhamma Sermon organised by Leeds Buddhist Vihara, was held on 2019-10-05 at the Moor Allerton Sports and Social Centre. Ven. Mawarale Santhindriya Thero conducted the Dhamma Sermon.

ලීඩ්ස් බෞද්ධ විහාරය 2019-10-05 දිනයන්හී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා! මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය ලීඩ්ස් බෞද්ධ විහාරය සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද්භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත කර ලෝවාසී ධර්ම ශ්‍රවනලාහී පින්වතුන්හට නැවත ශ්‍රවනය කරන්නට සැලැස්වීම පමණි.

දේශකයාණන් වහන්සේ – පුජ්‍යපාද මාවරලේ සන්තින්ද්‍රිය ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ